اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

اسداله متاجی

مهندسی منابع طبیعی- اکولوژی استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

faculty.srbiau.ac.ir/a-mataji/fa
babaie47yahoo.com

سردبیر

اسداله متاجی

مهندسی منابع طبیعی- اکولوژی استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

faculty.srbiau.ac.ir/a-mataji/fa
amatajisrbiau.ac.ir

مدیر داخلی

جلیل ایمانی

علوم محیط زسیت استادیار گروه علوم محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

jalil.imanisrbiau.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

حسن احمدی

مهندسی منابع آب و آبخیزداری استاد، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~ahmadi
ahmadiut.ac.ir

عباس بانج شفیعی

مهندسی منابع طبیعی-جنگلداری استاد، دانشگاه ارومیه

facultystaff.urmia.ac.ir/a.banjshafiei
a.banjshafieiurmia.ac.ir

محمد جعفری

مرتعداری استاد، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~jafary
jafaryut.ac.ir

زینب جعفریان جلودار

علوم و مهندسی مرتع استاد, دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

simap.sanru.ac.ir/homepage/Z.Jafarian/
z.jafariansanru.ac.ir

حبیب الله خادمی اسلام

علوم و صنایع چوب و کاغذ استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

hkhademieslamgmail.com

پدرام عطارد

علوم محیط زیست - تغییر اقلیم استاد، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~attarod/publications
attarodut.ac.ir

سعید کاظمی نجفی

علوم و صنایع چوب و کاغذ استاد، دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/~skazemi
skazemimodares.ac.ir

اسداله متاجی

مهندسی منابع طبیعی - اکولوژی استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

faculty.srbiau.ac.ir/a-mataji/fa
amatajisrbiau.ac.ir

محمدرضا اشرف زاده

علوم و مهندسی محیط زیست دانشیار، دانشگاه شهرکرد

www.sku.ac.ir › ~ashrafzadeh
ashrafzadeh59gmail.com

سیداکبر جوادی

علوم و مهندسی مرتع دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

faculty.srbiau.ac.ir/a-javadi/fa
a.javadisrbiau.ac.ir

کامران چپی

مهندسی منابع آب و آبخیزداری دانشیار، دانشگاه کردستان

research.uok.ac.ir/~kchapi/
k.chapiuok.ac.ir

هومن رجبی اسلامی

علوم و مهندسی شیلات شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

faculty.srbiau.ac.ir/h-rajabi/fa
rajabi.hsrbiau.ac.ir
+989125493629
0000-0002-4654-1422

احسان زندی اصفهان

علوم و مهندسی مرتع دانشیار، موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

scientometric.areeo.ac.ir/Ehsan_ZandiEsfahan
zandiesfahangmail.com

محمد سوداگر

علوم و مهندسی شیلات دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

sudagar.profcms.gau.ac.ir/
sudagargau.ac.ir

حامد موسوی ثابت

علوم و مهندسی شیلات دانشیار، دانشگاه گیلان

mosavii.hgmail.com

ویراستار انگلیسی

سیدپژمان حسینی شکرابی

علوم و مهندسی شیلات گروه شیلات، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

hosseini.pezhmanyahoo.com
09123838667
0000-0002-6407-4004

ویراستار

سمیه اسمعیلی

عضو هیات علمی واحد تهران غرب

esmaeili.somayehwtiau.ac.ir