اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

ساسان بابایی کفاکی

جنگل‏‎داری دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

babaie47yahoo.com

سردبیر

اسداله متاجی

جنگل شناسی و اکولوژی جنگل استاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

amatajisrbiau.ac.ir

مدیر داخلی

هومن رجبی اسلامی

شیلات و آبزیان استادیار گروه شیلات

natural_resourcessrbiau.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

محمد جعفری

مرتعداری استاد، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

jafaryut.ac.ir

امیرهومن حمصی

صنایع چوب و کاغذ استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

h_hemmasiyahoo.com

حبیب الله خادمی اسلام

صنایع چوب و کاغذ استاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

hkhademieslamgmail.com

علی اصغر درویش صفت

سنجش از دور و GIS استاد, دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

adarvishut.ac.ir

مهدی سلطانی

بهداشت و بیماری های آبزیان استاد

msoltaniut.ac.ir

محمد مهدی فائزی پور

صنایع چوب و کاغذ استاد

mfaeziut.ac.ir

مهدی فرح پور

مرتعداری دانشیار پژوهش، موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

farahpour.mehdigmail.com

سادات فیض نیا

زمین شناسی استاد دانشگاه تهران

sfeizut.ac.ir

اسداله متاجی

جنگل شناسی و اکولوژی جنگل استاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

amatajisrbiau.ac.ir