اهداف و چشم انداز

نشریه منابع طبیعی تجدید شونده با هدف انتشار بخشی از دستاوردهای پژوهشگران و ارتقای سطح دانش در حوزه منابع طبیعی و امکان دستیابی محققین و پژوهشگران به نتایج حاصل از تحقیقات در بخشهای مختلف منابع طبیعی تجدید شونده پایه ریزی شده است. بر این اساس نشریه دستاوردهای کاربردی پژوهشگران و متخصصین منابع طبیعی را با رعایت منشور اخلاقی و راهنمای نگارش دو فصلنامه بررسی می نماید. مجله منابع طبیعی تجدید شونده، مقالات نوآورانه و اصیل در کلیه زمینه های بنیادی و کاربردی منابع طبیعی را مورد بررسی قرار می دهد.

 

 

زمینه ها و محورهای مربوط مجله شامل موارد ذیل خواهد شد:

  • علوم جنگل
  • مرتعداری و بیابان زدایی
  • آبخیزداری
  • صنایع چوب و کاغذ
  • شیلات و آبزی‎‏‎ پروری
  • محیط زیست
  • مهندسی طبیعت