درباره نشریه

مجله تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده نشریه­ ای علمی است که بر اساس مجوز شماره 86657/87 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی از تاریخ 16/3/1388 دفتر گسترش تولید علم مجوز انتشار گرفته و از سال 1389 شروع به انتشار نموده است. اعضای هیات تحریریه و سردبیر نشریه از پژوهشگران شاخه های مختلف مرتبط با منابع طبیعی می باشند. کلیه مقاله های پژوهشی و مروری که حاصل تحقیقات در زمینه منابع طبیعی بوده و برای نخستین بار منتشر می شوند برای چاپ در مجله مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

شماره شاپا (ISSN) چاپی نشریه: 9856-2008 

شماره شاپا الکترونیکی نشریه: 5448-3783

نشریه از قوانین Committee on Publication Ethics )COPE) پیروی می کند.

" این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریان تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار(COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید."