دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 16، مرداد 1393 
بررسی آت بوم‎شناختی گونه Ferula ovina Boiss در استان کرمان

صفحه 57-68

محمد شریفی یزدی؛ امرعلی شاهمرادی؛ صدیقه زارع‎کیا