دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 17، آذر 1393، صفحه 1-62 
اثر پیش‎تیمار گرمایی بر خواص فیزیکی و مکانیکی تخته ‏خرده‏ چوب

صفحه 33-44

امیر هومن حمصی؛ حسن الوندی؛ بهزاد بازیار؛ ابوالفضل کارگرفرد