دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 12، مرداد 1392، صفحه 1-64 
معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان حوزه آبخیز ایور

صفحه 39-52

حمید علی‎پور؛ آرش ملکیان؛ میرمسعود خیرخواه زرکش؛ سعید قره ‏چلو