دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 10، اسفند 1391، صفحه 1-59 
شناسایی و بررسی فراوانی ماهیان رودخانه گدارخوش (استان ایلام)

صفحه 17-28

علی پیرانی؛ صابر وطن دوست؛ سمیه ترابی دلشاد؛ ابوالقاسم کمالی