دوره و شماره: دوره 3، 4 (پیاپی 10زمستان 1391) - شماره پیاپی 4، تابستان 1391، صفحه 1-59 
3. شناسایی و بررسی فراوانی ماهیان رودخانه گدارخوش (استان ایلام)

صفحه 17-28

علی پیرانی؛ صابر وطن دوست؛ سمیه ترابی دلشاد؛ ابوالقاسم کمالی