دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 37، شهریور 1401 
ارزیابی اجرای طرح جنگلداری چندمنظوره در جنگل های استان خوزستان

صفحه 1-12

10.30495/jrnr.2022.66764.10239

سینا عطارروشن؛ رمضانعلی پوررستمی؛ سیامک کاتبی فر؛ محمدرضا تابش


بررسی تاثیر قرق بر ویژگی های پوشش گیاهی مراتع رزبند استان قم

صفحه 39-50

10.30495/jrnr.2022.67076.10245

سید مهدی ادنانی؛ علیرضا افتخاری؛ پرویز غلامی؛ حسین توکلی نکو؛ عباس پورمیدانی