دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 34، اسفند 1399، صفحه 1-168 
اثر ناهمگنی مصنوعی دانسیته بر مدول‌برشی دینامیک چوب بلوط بلند مازو (Quercus castaneifolia)

صفحه 45-52

10.30495/jrnr.2021.18360

مصطفی کهن ترابی؛ امیر هومن حمصی؛ محمد طلایی پور؛ مهران روح نیا؛ بهزاد بازیار


بررسی کاربرد فرایند کنترل کیفیت آماری در شرکت صنایع چوب کیش

صفحه 71-87

10.30495/jrnr.2021.18442

هیرسا جویا اردکانی؛ بهزاد بازیار؛ امیر هومن حمصی؛ مرتضی خاکزاربفروئی