دوره و شماره: دوره 10، 2 (پیاپی 32 پاییز و زمستان 1398) - شماره پیاپی 32، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-120 
5. بررسی برخی خواص آناتومی و بیومتری الیاف چوب چنار (Platanus sycamore) در محورهای طولی و عرضی ساقه در استان مازندران

صفحه 81-100

علی حسن پور تیچی*؛ مجتبی رضانژاد دیوکلایی؛ رضا علیزاده؛ علی رضا براری


6. بررسی علل پژمردگی تاغزارهای دست کاشت از نظر خصوصیات پوشش گیاهی و خاک در دشت اردستان

صفحه 101-120

ابوذر کشاورز*؛ علیرضا شهریاری؛ اکبر فخیره؛ محمود نجفی زیلایی