دوره و شماره: دوره 9، 2 (پیاپی 30 پاییز و زمستان 1397) - شماره پیاپی 2، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1-78 
1. تاثیر متغیرهای پخت سودا بر تولید خمیرکاغذ از ساقه کنف

صفحه 1-14

فرهاد زینلی*؛ فراز اسدی ملک جهان؛ علی کاظمی تبریزی؛ جلال شاخص


5. تاثیر طول و قطر قلمه و هورمون اسید ایندول بوتیریک (IBA) بر تکثیر رویشی گونه بومی گز خزری (Tamarix androssowii)

صفحه 49-58

محمدعلی قوام پور*؛ سید عباس میرجلیلی؛ محمد جعفری؛ حسین آذرنیوند؛ سیداکبر جوادی