دوره و شماره: دوره 7، 4 (پیاپی 26 زمستان 1395) - شماره پیاپی 26، زمستان 1395، صفحه 1-76 
2. بررسی وضعیت آلودگی درختان صنوبر اطراف کارخانه سرب و روی زنجان با استفاده از دوایر رویش سالیانه (Populous nigra)

صفحه 17-28

توفیق احمدی؛ مریم میاحی؛ ویلما بایرام‌زاده؛ منوچهر زرین‌کفش؛ وحیدرضا صفدری