دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 23، اردیبهشت 1395، صفحه 1-83 
بررسی اثر پیش‌تیمار گرمایی بر خواص فیزیکی و مکانیکی تخته‌ خرده‌چوب

صفحه 11-22

امیر هومن حمصی؛ حسن الوندی؛ بهزاد بازیار؛ ابوالفضل کارگرفرد


بررسی امکان استفاده از پوسته برنج در صنعت تخته خرده‌چوب

صفحه 39-54

سعید کامرانی؛ صغری یدالهی؛ مریم کامرانی؛ احمدرضا سراییان؛ علی لطفی


شکل زیستی، کروتیپ و تنوع گونه‌ای در رویشگاه گونه جاشیر (.Prangos uloptera> DC>) در میانرودان- خلخال

صفحه 67-81

امیر میرزایی موسی وند؛ اردوان قربانی؛ محمدعلی زارع جاهوکی؛ فرشاد کیوان بهجو؛ کیومرث سفیدی