دوره و شماره: دوره 6، 4 (پیاپی 22 زمستان 1394) - شماره پیاپی 22، زمستان 1394، صفحه 1-74 
5. تاثیر قرق بر احیاء خاک، غنا و تنوع گیاهی مراتع تفتان

صفحه 49-64

مهدیه ابراهیمی؛ حمیده خسروی؛ مسعود ریگی