دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 20، مرداد 1394، صفحه 1-78