بررسی اثر استفاده از خمیرکاغذ پوست و کل ساقه کنف در اختلاط با خمیرکاغذ بسته ‎بندی بازیافتی بر ویژگی ‏های کاغذ حاصله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

در این پژوهش اثر استفاده از خمیرکاغذ سودا و کرافت پوست و ساقه کنف (رقم کوبا از گونه Hibiscus cannabinus) در امکان بهبود خواص کاغذ بسته‎بندی بازیافتی مورد بررسی قرار گرفت. خمیرکاغذسازی از پوست و کل ساقه کنف به دو روش کرافت و سودا آماده گردید. شرایط خمیرکاغذسازی شامل نسبت مایع پخت به وزن خشک کنف 8 به 1، دمای پخت 165 درجه سانتی‏گراد، قلیاییت فعال 28 درصد، سولفیدیته 25 درصد و زمان پخت برای رسیدن به عدد کاپای حدود 25 متفاوت بود. نتایج نشان داد که زمان پخت برای خمیرکاغذسازی از پوست کنف به مراتب کمتر از کل ساقه بوده و برای خمیرکاغذسازی به روش کرافت و سودا به ترتیب 25 و 35 دقیقه بود. این در حالی است که زمان خمیرکاغذسازی ساقه کنف تا رسیدن به عدد کاپای مشخص 25، به ترتیب برای پخت­های کرافت و سودا 120 و 180 دقیقه بود. با توجه به اینکه نسبت پوست به مغز در ساقه کنف 40 به 60 بود، اختلاط خمیرکاغذهای تهیه شده از کنف طوری صورت گرفت که تمامی اختلاط‏ها دارای حدود 20 درصد الیاف پوست کنف باشند. نتایج نشان داد که خمیرکاغذ پوست کنف در هر دو فرآیند سودا و کرافت دارای بیشترین مقاومت‏ها بود، اما خمیرکاغذ سودای کل ساقه مقاومت کمتری نسبت به خمیرکاغذ کرافت کل ساقه داشت. همچنین در بین اختلاط‏ها، بیشترین مقاومت‏ها مربوط به اختلاط خمیرکاغذ کرافت کل ساقه با الیاف بازیافتی بود.