بررسی ویژگی‏ های کاغذهای دست ‏ساز حاصل از بازیافت کاغذ اسکناس باطله با تاکید بر اثر پالایش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آستارا، گروه مهندسی چوب و کاغذ، آستارا، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی اثر پالایش بر ویژگی‎های نوری و مکانیکی کاغذهای حاصل از بازیافت کاغذ اسکناس باطله انجام شد. بدین ترتیب، کاغذهای اسکناس باطله 500 ریالی به نوارهای با عرض 15 میلی­متر تبدیل شد. سپس خرده اسکناس‎ها در محیطی با اسیدیته 3 به مدت 4 ساعت در دمای محیط، پیش‏تیماراسیدی شده و پس از آن تیمار اسیدی در محیطی با pH برابر 3 در دمای 95 درجه سانتی‎گراد به مدت 5/1 تا 2 ساعت و در 3/0 درصد وزن خرده اسکناس‎ها صورت گرفت. یک مرحله تیمار قلیایی برای جدا کردن ذرات جوهر از سطح الیاف بعد از تیمار اسیدی انجام شد که این تیمار قلیایی در 3 درصد وزن الیاف به مدت 2 ساعت در ٩٥ درجه سانتی­گراد صورت گرفت. خمیرحاصله پس از تیمار وارد مخلوط­کن آزمایشگاهی شده و 2 دقیقه با دور پایین هم زده شد تا الیاف از یکدیگر باز شوند (نمونه شاهد) و درجه روانی آن اندازه‎گیری شد. خمیر کاغذ حاصله توسط پالایش‏گر PFI در دورهای 50، 100 و 150 پالایش شد و بعد از اندازه‏گیری درجه روانی هر کدام از خمیرها، از آنها به­صورت جداگانه کاغذهای دست‎ساز تهیه و ویژگی‏های آنها تعیین گردید. نتایج این بررسی نشان داد که اختلاف معنی­داری در سطح احتمال 1 درصد بین ویژگی‎های کاغذهای حاصله با دورهای مختلف پالایش‏گر وجود دارد. مقاومت به ترکیدگی، مقاومت به کشش، مقاومت به تا شدن و درجه روشنی کاغذهای حاصله با افزایش میزان پالایش افزایش ولی مقاومت به پارگی و درجه روانی آنها کاهش پیدا کرد.