بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی چندسازه الیاف طبیعی- پلاستیک حاصل از ذرات ساقه سویا و پلی‎اتیلن با دانسیته سنگین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فرآورده‏های چندسازه چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

هدف این تحقیق بررسی قابلیت استفاده از ذرات ساقه سویا در تولید چندسازه الیاف طبیعی-پلاستیک بود. بدین منظور چندسازه‏های چوب‎پلاستیک با پلی‎اتیلن و آرد ساقه سویا در 3 سطح 40، 50 و 60 درصد و مصرف ماده سازگارکننده در 3 سطح 2، 3 و 4 درصد وزنی اقدام به روش قالب­گیری تزریقی آماده شدند. اندازه‏گیری خواص مکانیکی و فیزیکی با استفاده از طرح آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که خواص مکانیکی چندسازه‏های دارای سازگارکننده در سطح معنی داری بالاتر بود (p<0.05). همچنین این ویژگی‏ها روند صعودی را با افزایش مقدار آرد ساقه سویا نشان دادند. اثر متقابل مقدار آرد ساقه سویا و سازگارکننده بر خواص مکانیکی معنی‎دار بوده و چندسازه‏های ساخته شده از 60 درصد آرد چوب و 4 درصد مالئیک انیدرید پلی‏اتیلن دارای بالاترین مقاومت بودند. نتایج نشان داد که جذب آب بعد از 1344 ساعت غوطه‎وری در آب چندسازه با مصرف سازگارکننده و کاهش مصرف آرد ساقه سویا کاهش یافت.