مقایسه تاثیر آکواجرم، پراکسید هیدروژن و کلرآمین-T بر بقای تخم قزل‏‎آلای رنگین‎کمان (Oncorhynchus mykiss) طی دوره تفریخ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه شیلات، تهران، ایران.

2 مرکز تکثیر و پرورش ماهیان استخوانی شهید انصاری، رشت، ایران.