مطالعه فراوانی فصلی عفونت‏‎های باکتریایی، قارچی و انگلی در برخی مزارع پرورشی قزل‎آلای رنگین‏‎کمان در استان قزوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، دانشکده علوم و فنون دریایی، گروه شیلات، تهران، ایران.

2 گروه میکروبیولوژی، دانشکده زیست شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران.