اثر جنس و هورمون‏ تراپی بر برخی فراسنجه‎های سلولی و بیوشیمیایی خون کپور سرگنده (Hypophthalmichthys nobilis)

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، واحد لاهیجان، گروه شیلات، لاهیجان، ایران.