بررسی غیرمخرب تاثیر نقص در چسبندگی اتصالات سربه‏ سر و سطح‎ به‏ سطح متصل شده توسط چسب پلی‌ ونیل‌ استات با روش ارتعاش خمشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، تهران، ایران.

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، کرج، ایران.