مطالعه رشد و بازماندگی لارو ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) با تغذیه از دافنی (Daphnia magna) غنی ‏شده با امولسیون چربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه شیلات

چکیده

پژوهش حاضر به مطالعه اثرات غنی‏سازی دافنی (Daphnia magna) با اسیدهای چرب ضروری بر رشد و بازماندگی لارو ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum) طی یک دوره چهارده روزه پرداخت. وزن اولیه بچه ماهیان برابر ٦٢/۵٢ میلی‏گرم بود که توسط سه تیمار غذایی شامل دافنی غنی‏شده با اسیدهای چرب ضروری، دافنی غنی‏نشده و غذای دستی بیومار هر یک با سه تکرار تغذیه شدند. نتایج حاصله بیانگر وجود تفاوت معنی‏دار در رشد بین سه تیمار آزمایشی بود (p<0.05). بیشترین نرخ رشد ویژه (0/0±۵/٨ درصد روزانه)، افزایش وزن (١/٢±٤٨/١٢٠ گرم) و طول کل نهایی (١/٠±٣٠/٣١ سانتی‏متر) در تیمار تغذیه شده از دافنی غنی‏شده با اسید چرب ضروری مشاهده شد. با این وجود اختلاف معنی‏داری در میزان بازماندگی بچه ماهیان بین تیمارهای مطالعاتی وجود نداشت (p>0.05). مطالعه حاضر نشان داد که تغذیه بچه ماهی سفید با دافنی غنی‏شده با اسید چرب ضروری موجب افزایش رشد آنها می‏شود.

کلیدواژه‌ها