بررسی پارامترهای کیفی آب ورودی و خروجی مزرعه پرورش ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) بر پارامترهای کیفی آب رودخانه ماسوله رودخان، استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شیلات، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران.

2 دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران.

چکیده

در چند دهه اخیر احداث مزارع پرورش ماهی در حاشیه رودخانه­ ها افزایش چشمگیری یافته است. مطالعه حاضر با هدف بررسی کیفیت آب ورودی و خروجی مزرعه پرورش ماهی قزل­ آلای رنگین­ کمان و همچنین بررسی تاثیرات پساب مجموعه بر پارامترهای کیفی آب رودخانه ماسوله رودخان واقع در استان گیلان بود. برای انجام این آزمایش هر پانزده روز یک­بار به مدت 3 ماه (آبان، آذر و دی ماه سال 1399) از سه ایستگاه به ­ترتیب ایستگاه شاهد در محل ورودی کارگاه، ایستگاه دوم خروجی پساب کارگاه و ایستگاه سوم در فاصله کمتر از 100 متر بعد از خروجی مزرعه نمونه ­برداری صورت گرفت. نتایج مطالعه نشان داد آب خروجی مزرعه بر فاکتورهای کیفی آب از قبیل دما، اسیدیته (pH)، اکسیژن محلول (DO)، نیتریت (-NO2)، نیترات (-NO3) و آمونیاک تاثیر معنی ­داری داشته است. میزان اکسیژن محلول در آب خروجی در دو ماه اول نمونه­ برداری (0/18 ± 5/75 میلی‌گرم در لیتر) نسبت به آب ورودی کاهش معنی­ داری داشت (0/05>P) و مقادیر اسیدیته، نیترات، نیتریت و سختی آب در آب خروجی ( به ­ترتیب 0/09 ± 8/23، 0/15 ± 4/83، 0/07 ± 0/09، 0/18 ± 7/55) نسبت به آب ورودی افزایش معنی­ داری نشان داد (0/05>P). همچنین مقایسه بین ایستگاه ­ها نشان داد ایستگاه سوم از آلودگی بیشتری نسبت به ایستگاه­ های دیگر برخوردار بود و با افزایش مسافت از خروجی میزان درجه آلودگی آب کم شد. با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه می ­توان این گونه بیان کرد خروجی مزرعه پرورش ماهی به خاطر استفاده از خوراک تجاری بی ­کیفیت، افزایش تراکم، افزایش فعالیت پرورشی در مجموعه بیشترین میزان آلودگی را نسبت به سایر ایستگاه ­ها دارد و با افزایش فاصله از مزرعه، به دلیل روند خودپالایی رودخانه از میزان درجه آلودگی آب کاسته می­ شود.

کلیدواژه‌ها