اثر زمان و روش های مختلف کاشت بذر بر زنده مانی و رویش نهال های بلوط ایرانی در شرایط نهالستان ایوان در استان ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

درخت بلوط ایرانی (.Quercus brantii Lindl) از نظر اکولوژیکی، اقتصادی- اجتماعی و حفاظتی یکی از با ارزش ­ترین گونه ­ها است که بهره ­برداری بی­ رویه، حیات آن را با تهدید جدی روبه ­رو کرده و جنگل­کاری و احیای این جنگل­ ها بسیار ضروری می ­باشد. در این زمینه آگاهی بیشتر در مورد روش ­های کاشت بذر و ایجاد شرایط بهینه برای تولید نهال­ های سالم از اهمیت ویژه­ ای برخوردار است. تحقیق حاضر به­ صورت آزمایش فاکتوریل با دو فاکتور زمان کاشت بذر در دو سطح (آذر و اسفند ماه) و روش کاشت بذر در سه سطح (کاشت مستقیم بذر، خیساندن بذر در آب به مدت 48 ساعت و خیساندن بذر در آب به مدت 72 ساعت) در قالب طرح کاملا تصادفی متعادل با 4 تکرار و 10 گلدان در هر تکرار در نهالستان ایوان واقع در استان ایلام انجام شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد برای اثر اصلی زمان کاشت صفات زنده ­مانی، درصد زنده­ مانی، بنیه گیاهچه، طول ساقه و وزن خشک ساقه در سطح 1 درصد و برای صفات قطر یقه طول ریشه در سطح 5 درصد معنی­ دار بوده است. همچنین برای روش کاشت تمام صفات به­ جز قطر یقه و طول ریشه در سطح 1 درصد دارای اختلاف معنی ­دار بودند. نتایج مقایسه­ میانگین با آزمون دانکن نشان داد بذور کشت شده در آذر ماه برای تمام صفات جوانه ­زنی و رویشی نهال بهتر از بذور کشت شده در اسفند ماه بوده است. همچنین نتایج مقایسه میانگین نشان داد در بین روش ­های مختلف، بذوری که قبل از کاشت به­ مدت 48 ساعت در آب قرار گرفتند، از نظر صفات جوانه ­زنی و رویشی نهال بهتر از سایر بذور بودند. به­ طور کلی نتایج تحقیق حاضر نشان داد آذر ماه بهترین زمان کاشت و خیساندن بذور به مدت 48 ساعت قبل از کاشت، بهترین روش کاشت برای بذور بلوط ایرانی می­ تواند باشد.

کلیدواژه‌ها