بررسی تنوع اکولوژیک برخی خردزیستگاه های درختی در جنگل های خزان کننده در پارسل شاهد و مدیریت شده (مطالعه موردی: پارسل 25 و 26 سری چایباغ، قائمشهر- مازندران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جنگلداری، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته جنگلدری، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

چکیده

حفاظت از تنوع ­زیستی یکی از نگرانی‌های جهانی محسوب می‌شود و نیاز به مدیریت جنگل به‌ عنوان اکوسیستم پیچیده و نقش حیاتی آن در حفظ تنوع­ زیستی، به­ طور گسترده‌ای مورد پذیرش قرار گرفته است. خرد زیستگاه‌های درختی بر اساس خطوط میزان و به روش انتخابی و بر پایه متد لاریو و همکاران به طور دقیق تعیین شدند. پارامترهای اندازه ­گیری اعم از شیب، ارتفاع، میزان رطوبت، دما، نور و بافت خاک اندازه ­گیری شدند و در نهایت با استفاده از نرم ­افزار Pc-ordwin نسخه 4/5 و آزمون آنالیز چندمتغیره­­ (CCA)، عوامل محیطی اثرگذار بر خردزیستگاه ­های مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد در پارسل شاهد، دما با نور، شیب، ارتفاع و بافت خاک رابطه مستقیم دارد و میانگین وزنی نور، ارتفاع، خاک و همبستگی مثبت در این پارسل بیشتر است، درحالی ­که در پارسل مدیریت شده خلاف آن است. خردزیستگاه­ های درختی موجود در پارسل شاهد و مدیریت شده، تحت تاثیر شرایط محیطی متفاوتی به ­وجود آمده ­اند. با توجه به نتایج حاصل از آزمون CCA و با توجه به نوع اقدامات مدیریت مدنظر می­ توان با افزایش یا کاهش عوامل محیطی قید شده، جنگل را به سمت نوع مدیریت مدنظر سوق داد.

کلیدواژه‌ها