بررسی کاربرد فرایند کنترل کیفیت آماری در شرکت صنایع چوب کیش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی رشته مهندسی صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه رشته مهندسی صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استاد گروه رشته مهندسی صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 دانشیار مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران.

چکیده

در این پژوهش، کاربرد فرایند کنترل آماری کیفیت در شرکت صنایع چوب کیش مورد بررسی قرار گرفت. فرایند کنترل کیفیت آماری، شامل انواع نمودارهای کنترل و طرح های نمونه گیری به منظور پذیرش می باشد. در این مطالعه، با استفاده از جداول استاندارد بازرسی، مشخصه های کمّی و کیفی مواد اولیه و محصولات در جریان ساخت، بررسی و همچنین نمودارهای کنترل X ̅ و R، P و U برای فرایندهای شیارزنی، سوراخ کاری، روکش کاری و نوارکاری طراحی شدند. در قسمت مواد اولیه و محصولات در جریان ساخت، بهرهای مربوط به ام دی اف 16 میلیمتر، روکش اچ پی ال، نوارلبه ای بی اس خریداری شده و فاصله سوراخ دوبل از لبه قطعه از نظر مشخصه کمّی با استفاده از جداول استاندارد نظامی 414 بررسی شدند. بهر تخته خرده چوب روکش دار خریداری شده و صحّت نوار لبه در قطعات کف کابینت از نظر مشخصه کیفی با استفاده از جداول استاندارد نظامی 105E مورد بازرسی قرار گرفت. همه موارد با سطح کیفیت قابل قبول شرکت مطابقت داشتند. قرار گرفتن نقاط بین حدود کنترل در نمودارهای کنترل بیانگر این است که هر یک از فرایندها در مقطع زمانی انجام مطالعه تحت کنترل بوده و می توان از آنها به منظور کنترل آینده فرایند استفاده کرد. با محاسبه شاخص قابلیّت فرایند مشخص شد که فرایندهای شیارزنی و سوراخ کاری قابلیّت بسیار بالایی داشته و در نتیجه درصد ضایعات در این دو فرایند بسیار پایین است.

کلیدواژه‌ها