اثر ناهمگنی مصنوعی دانسیته بر مدول‌برشی دینامیک چوب بلوط بلند مازو (Quercus castaneifolia)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری رشته مهندسی صنایع چوب و کاغذ، گروه منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، گروه منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، گروه منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

4 استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج، ایران.

چکیده

در این تحقیق به بررسی تاثیر ایجاد ناهمگنی مصنوعی دانسیته در ناحیه­ ابتدایی و میانی تیرهای بلوط بلند مازو (Quercus castaneifolia) با بررسی تغییرات حاصل در مدول‌برشی دینامیک حاصل از روش ارتعاش خمشی آزاد در تیر دو سر آزاد پرداخته ‌شده است. بدین منظور تعداد 10 آزمونه از گونه بلوط با ابعاد 720× 40× 20 میلی‏‏‎‌­متر (طولی، شعاعی و مماسی) جهت تعیین مدول‌برشی در تیرهای اولیه مورد آزمون ارتعاش خمشی آزاد در تیر دو سر آزاد قرار گرفتند. پس ‌از آن آزمونه‌­ها به دو گروه تقسیم ‌شده و از گروه اول بلوک‌­هایی به ابعاد 40×40×20 میلی­متر از قسمت ابتدایی و از گروه دوم بلوک‌­هایی با ابعاد ذکرشده از قسمت میانی استخراج ‌شده و توسط چسب پلی­وینیل­ استات به یکدیگر متصل شده و پس از برقراری اتصال آزمون ارتعاش خمشی آزاد مجددا بر روی آزمونه‌­ها صورت پذیرفت. پس ‌از آن بلوک‌­های بلوط از محل اتصال خارج ‌شده و در دو مرحله بلوک‌هایی از دو گونه­ صنوبر (Populus nigra) و انجیلی (Parrotia persica) در آنها جایگزاری شده و به‌منظور تاثیر ناهمگنی ایجاد شده توسط هر یک از بلوک­‌های جایگزین شده بر مقادیر مدول‌برشی، آزمون ارتعاش خمشی بر روی آنها صورت پذیرفت. نتایج حاکی از آن بود که ایجاد ناهمگنی مصنوعی دانسیته در ناحیه­ ابتدایی تیر توسط هر سه گونه­ بلوط، صنوبر و انجیلی تاثیر معنی‌­داری بر مقادیر مدول­‌‌برشی دینامیک ندارد، درحالی‌که ایجاد ناهمگنی در قسمت میانی تیر باعث افت معنی‌­دار مقادیر حاصل از این فاکتور شده است. تیرهای ناهمگن شده توسط گونه­ انجیلی بیشترین و تیرهای ناهمگن شده توسط گونه­ بلوط با کمترین درصد افت در مقادیر مدول­‌برشی دینامیک مواجه شدند.

کلیدواژه‌ها