اثر سازگارکنندگی پلی‌پروپیلن اکسیدشده در فاز مذاب بر خواص مکانیکی، فیزیکی و ریخت‌شناسی چندسازه حاصل از آرد گیاه نی-پلی‌اتیلن سنگین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

2 استادیار گروه علوم چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

3 دانشجوی دکتری فرآورده‌های چندسازه چوب، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی امکان ساخت چندسازه الیاف نی-پلی­اتیلن سنگین با استفاده از پلی­پروپیلن اکسید شده به عنوان سازگارکننده انجام گردید. برای این منظور آرد گیاه نی، پلی­اتیلن سنگین و سازگارکننده پلی­پروپیلن اکسید شده به مقدار تعیین شده در داخل دستگاه مخلوط­ کن داخلی به مدت 6 مخلوط شدند و پس از آن ماده بی­ شکل به ­دست آمده توسط آسیاب آزمایشگاهی به گرانول تبدیل شد. در نهایت گرانول ­ها توسط پرس گرم به صفحات الیاف نی-پلاستیک تبدیل شدند. آزمون­ های مکانیکی شامل مقاومت های خمشی و کششی و مدول­ های الاستیسیته خمشی و کششی و خواص فیزیکی شامل جذب آب و واکشیدگی ضخامت 2 و 24 ساعت بودند. برای بررسی میزان اصلاح پروپیلن اکسید شده از دستگاه طیف­ سنجی مادون قرمز و برای مطالعه ریخت ­شناسی چندسازه­ ها از تصاویر میکروسکوپ الکترونی استفاده گردید. نتایج نشان داد که با افزایش ماده سازگارکننده خواص مکانیکی به صورت خطی افزایش یافته، در حالی که جذب آب و واکشیدگی ضخامت کاهش یافتند. تصاویر میکروسکوپ الکترونی حاکی از بهبود چسبندگی در فصل مشترک بین الیاف نی و پلیمر بود. طیف­ سنجی مادون قرمز نیز نشان داد که در اثر اکسیداسیون پلی­پروپیلن، نواحی آبدوست در آن تشکیل شده است.

کلیدواژه‌ها