کارآیی داده‌های ماهوارهایGeoEye-1 به منظور پهنه بندی مراحل تحولی جنگل های طبیعی منطقه تنکابن در شمال ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جنگلداری، گروه جنگلداری، دانشکده منابع‌طبیعی و محیط‌زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع‌طبیعی و محیط‌زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استاد گروه جنگلداری، دانشکده منابع‌طبیعی و محیط‌زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

امروزه در علم سنجش از دور به  دلیل وجود سنجنده­ های با توان تفکیک فضایی و طیفی بالا و به­ کارگیری انواع شاخص ­های گیاهی، امکان شناسایی و تفکیک دقیق ساختار پدیده­ های طبیعی با استفاده از داده­ های ماهواره­ای فراهم شده است. بر این اساس کسب اطلاعات از ساختار جنگل­ ها با استفاده از داده ­های ماهواره­ ای در راستای مدیریت منابع تجدید­پذیر مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق با بهره­ گیری از داده­ های ماهواره GeoEye-1 و الگوریتم­ های طبقه­ بندی مختلف در روش ­های پیکسل­ پایه، شی­ پایه و مدل­پایه نسبت به تهیه نقشه­ های مراحل تحولی جنگل­ های طبیعی منطقه تنکابن در شمال ایران اقدام شد. صحت نقشه ­های خروجی با پارامترهای صحت کلی و ضریب کاپا ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که حداکثر دقت (78 درصد) در روش شی ­پایه متکی به قطعه­ بندی ناظر به شاخص NDVI و الگوریتم حداکثر احتمال برآورد شد. همچنین الگوریتم­ های تابع الگوهای ساختاری در توزیع پیکسل ­ها، دقت بالاتری را ارایه دادند. به­ طور کلی نتایج این تحقیق پتانسیل قابل توجه داده ­های GeoEye-1 در تهیه نقشه­ های مراحل تحولی جنگل را نشان داده که می تواند در اقدامات مدیریتی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها