اثر اجرای طرح‌های بوم‌گردی بر وضعیت حفاظت جنگل‌ها و معیشت ساکنین حوضه آبخیز واز در استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد آبخیزداری، گروه منابع طبیعی، واحد نور، دانشگاه آزاد اسلامی،‌ نور، ایران.

2 دانشیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران.

3 دانشیار گروه منابع طبیعی، ‌واحد نور، دانشگاه آزاد اسلامی، نور، ایران.

چکیده

طبیعت­‌گردی فعالیتی است که به‌‎‌­‌‌منظور استفاده انسان از زیبایی‌­های زیست بوم­های طبیعی به‌­ویژه جنگل­ها و مراتع انجام می‌پذیرد. این فعالیت ضمن ایجاد رونق اقتصادی می‌تواند در­صورت عدم برنامه‌­ریزی و بهره­‌برداری اصولی باعث تخریب منابع طبیعی گردد. در این تحقیق با استفاده از نظرات کارشناسان، ساکنین و گردشگران حوضه آبخیز و از در استان مازندران، رابطه میزان موفقیت طرح­‌های گردشگری و اثرات آن­ها بر حوضه مذکور مورد ارزیابی قرار گرفت. جامعه مورد تحقیق شامل افراد بومی، گردشگران و کارشناسان به تعداد 554 نفر بود. متغیرهای تحقیق با استفاده از آزمون آماری کروسکال­‌والیس و ضریب همبستگی اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین اجرای طرح­‌های گردشگری و وضعیت حفاظت حوضه و نیز معیشت ساکنین با وضعیت حفاظت حوضه همبستگی زیادی وجود دارد. بنابراین اجرای موفق طرح­‌ها و وضعیت معیشت مناسب ساکنین بومی می‌‎‌‌­تواند اثر مستقیم و مثبتی بر حفاظت جنگل‌­ها داشته باشد.

کلیدواژه‌ها