تاثیر سیپروهپتادین بر برخی شاخص‌های رشد ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 استادیار گروه زیست‌شناسی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سوادکوه، مازندران، ایران.

3 دانشجوی دکتری گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، مطالعه اثر داروی سیپروهپتادین در جیره غذایی بچه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان بر برخی فاکتورهای رشد و بهره‌وری غذا بود. برای این منظور، تعداد 300 عدد بچه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان با میانگین وزنی 10/0±87/4 گرم در چهار تیمار هر یک با سه تکرار تهیه شدند. ماهیان با جیره­های آزمایشی حاوی سیپروهپتادین به میزان 0 (شاهد)، 2، 4 و 6 میلی‌گرم در کیلوگرم جیره به مدت هشت هفته تغذیه شدند. نتایج نشان داد که افزودن سیپروهپتادین در جیره غذایی بر پارامترهای رشد شامل وزن نهایی، درصد افزایش وزن، رشد ویژه، بازده پروتئین و میانگین رشد روزانه تاثیر مثبت معنی­دار ندارد و اکثر پارامترهای مورد اندازه‌گیری در میان تیمارها فاقد اختلاف معنی‌دار بودند (05/0p>). بنابراین، نتایج نشان داد که استفاده از سیپروهپتادین به­عنوان یک افزودنی در خوراک سبب بهبود عملکرد رشد و تغذیه بچه ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان نشده و استفاده از آن جهت بهبود شرایط پرورشی توصیه نمی‌گردد.

کلیدواژه‌ها