تاثیر سلنیوم آلی و معدنی در جیره غذایی بر برخی پارامترهای سیستم دفاع آنتی‌اکسیدانی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر سلنیوم‌ آلی و معدنی در جیره غذایی بچه ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان بر میزان تغییرات مالون دی­آلدهید (MDA) و برخی از آنزیم‌های آنتی­اکسیدانی کبد شامل آسپارتات ترانس آمیناز (AST) و گلوتاتیون پراکسیداز (GPX) انجام شد. برای این منظور 810 عدد بچه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان با میانگین وزنی 2/2±6/50 گرم در قالب طرح تصادفی با جیره‌های مکمل شده با 0 (شاهد)، 15/0، 30/0، 45/0 و 60/0 میلی‌گرم سلنیوم‌ آلی (مخمر غنی شده با سلنیوم) و معدنی (سلنیت سدیم) در کیلوگرم خوراک با 3 تکرار به مدت 60 روز غذادهی شدند. در پایان دوره آزمایش نتایج به­دست آمده نشان داد که میزان فعالیت آنزیم GPx در ماهیان تغذیه شده با 60/0 میلی‌گرم سلنیوم آلی در کیلوگرم جیره به حداکثر مقدار برابر 62/0±49/5 واحد بین‏المللی در لیتر رسید که دارای اختلاف معنی‌داری با سایر تیمارها بود (p <0.05). افزودن منابع مختلف سلنیوم به جیره سبب ایجاد یک روند کاهشی در میزان آنزیم AST گردید، اگرچه افزودن سلنیوم‌ آلی از سطح 45/0 میلی‌گرم در کیلوگرم به بالا سبب کاهش معنی‌دار این آنزیم شده و کمترین مقدار آن در تیمار 60/0 میلی‌گرم در کیلوگرم سلنیوم آلی (84/1±30/49 واحد بین‏المللی در لیتر) نسبت به سایر تیمارها به­دست آمد (p <0.05). کمترین میزان MDA در تیمار 60/0 میلی‌گرم در کیلوگرم سلنیوم‌ آلی (76/0±10/19 میکرومول در لیتر) در مقایسه با سایر تیمارها مشاهده شد (05/0p <)، اما سطح MDA در بین ماهیان تغذیه شده با سلنیوم معدنی فقط در تیمار 60/0 میلی‌گرم در کیلوگرم سلنیوم معدنی به­طور معنی­داری کاهش یافت و سایر تیمارها فاقد اختلاف معنی­دار بودند (p>0.05). در مجموع با توجه به اهمیت سلنیوم در فعالیت آنزیم GPX و بر اساس نتایج تحقیق حاضر استفاده از سلنیوم‌ آلی به­خصوص به مقدار 60/0 میلی‌گرم در کیلوگرم خوراک در مقایسه با سلنیت سدیم دارای تاثیرات بیشتری در تقویت توانایی آنتی‌اکسیدانی بچه ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان داشت.

کلیدواژه‌ها