تاثیر میدان مغناطیسی ثابت بر عملکرد تخم گشایی ماهی سفید دریای خزر (Rutilus kutum)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه شیلات، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری گروه شیلات، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد اداره کل شیلات استان گیلان، انزلی، گیلان

چکیده

آزمایشی با هدف بررسی اثر میدان مغناطیسی ثابت بر عملکرد تخم­گشایی ماهی سفید دریای خزر (Rutilus kutum) در انکوباتورهای ویس صورت گرفت. بدین منظور 3 تیمار با شدت جریان‏های مغناطیسی ثابت 5، 15 و 25 میلی‏تسلا به همراه تیمار شاهد (بدون قرار گرفتن در معرض میدان مغناطیسی) با 3 تکرار در نظر گرفته شد. تخم‏های استحصال شده از 8 مولد ماده با تراکم 49000 عدد به­صورت تصادفی به انکوباتورها منتقل شدند. بررسی تغییرات شاخص‏های فیزیکوشیمیایی آب شامل دمای آب، میزان pH، اکسیژن محلول، سختی کل، مشتقات نیتروژن (آمونیاک و نیتریت) و میزان فسفات در طول دوره تخم‏گشایی به صورت روزانه صورت پذیرفت. لاروهای استحصالی از هر تیمار پس از تخم‏گشایی‏ (12-9 روز) به‌منظور بررسی روند رشد به انکوباتورهای زوک یک‌صد لیتری بدون اتصال به مگنت‏ها منتقل گردیدند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تفاوت معنی‏داری در میزان سختی کل، آمونیاک و اکسیژن آب بین تیمارهای آزمایش وجود دارد (05/0p<). بهترین تاثیر‏‏گذاری میدان مغناطیسی ثابت با در نظر گرفتن ویژگی‏های فیزیولوژیک ماهی سفید در تیمار 25 میلی‏تسلا مشاهده گردید. همچنین تعداد لاروهای تفریخ شده در تیمار 25 میلی‏تسلا به شکل معنی‏داری بیشتر از تیمار شاهد بود (05/0p<). با این وجود تفاوت معنی‏داری در میزان بازماندگی لاروهای دارای کیسه زرده در تیمارهای آزمایشی در مقایسه با تیمار شاهد مشاهده نشد (05/0p<). نتایج به­دست آمده از این پژوهش نشان داد که استفاده از میدان مغناطیسی ثابت می‏تواند در بهبود کیفیت آب و بازماندگی لارو ماهی سفید دریای خزر تاثیرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها