بررسی خصوصیات بوم‏ شناختی گونه مرتعی Festuca sulcata در مراتع آلپی استان اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشی بخش تحقیقات جنگل و مرتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایران.

چکیده

بررسی خصوصیات بوم‏شناسی گونه Festuca sulcata Beck. با هدف دستیابی به اطلاعات کاربردی به­منظور استفاده در برنامه­های اصلاح و توسعه مراتع انجام شد. تعداد 5 منطقه با استفاده از نقشه پوشش گیاهی و بازدید میدانی بر اساس وسعت و پراکنش گونه جهت نمونه‏برداری انتخاب شدند. سپس با استفاده از روش سیستماتیک- تصادفی در هر یک از سایت­ها سه ترانسکت 100 متری مشخص و در امتداد ترانسکت­ها تعداد 10 پلات به ابعاد 1×1 به­صورت تصادفی انتخاب گردید تا فراسنجه‏های مربوط به درصد تاج پوشش، ارتفاع بوته، فراوانی، تولید علوفه و بذر اندازه­گیری شوند. همچنین خصوصیات کیفی از نظر ساختار ریشه، فنولوژی، زادآوری، ارزش رجحانی و ارزش غذایی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که این گونه در منطقه مورد مطالعه از 2200 تا 3800 متری از سطح دریای آزاد بر روی خاک­هایی با بافت لومی­رسی با pH خنثی تا قلیایی می‏روید. زمان رویش از اوایل اردیبهشت تا اواخر خرداد ­ماه و زمان رسیدن و ریزش بذر آن از تیر تا اواسط مرداد ماه می­باشد. خوش­خوراکی آن در حد کلاس I در اوایل گل‏دهی و زمان مناسب چرا مرحله رسیدن بذر بود. گیاه در مرحله بعد از بذردهی کمی خشبی شده و تمایل دام به چرای آن کمتر ­شد. میانگین تولید علوفه آن 58/528 کیلوگرم ماده خشک در هکتار و میانگین تولید بذر آن 33/95 کیلوگرم در هکتار بود. بنابراین این گونه با توجه به مقاوم بودن در مقابل سرما و یخبندان برای کاشت در مراتع کوهستانی با بارندگی بیش از 350 میلی­متر توصیه می­شود.
 

کلیدواژه‌ها