تاثیرخشکه‌دار بر تنوع‌ گیاهی در اکوسیستم‌های جنگلی در منطقه جیسا و شهرستان - مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد رشته جنگل شناسی واکولوژی جنگل، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی‌ارشد رشته جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

چکیده

خشکه­دارها به سبب تاثیر­گذاری در فرآیند­های بیولوژیک، در مدیریت پایدار جنگل اهمیت و جایگاه ویژه­ای دارند از جمله در حفظ تنوع­زیستی، تجدیدحیات جنگل­ها، افزایش ذخیره مواد ­غذایی جنگل و همچنین در چرخه عناصر غذایی نقش دارند. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر خشکه­دارها بر تنوع­­زیستی در پارسل 228 و 229 از حوزه آبخیز شماره 365 طرح جنگلداری مکارود، جنگل جیسا و شهرستان مورد مطالعه قرار گرفت. اطلاعات مربوط به گونه، قطر، درجه پوسیدگی و شیب منطقه برای هر نمونه ثبت شد که  با اندازه­گیری 90 اصله خشکه­دار در سه ارتفاع مختلف از سطح دریا انجام گردید. معیار تنوع گونه­ای با استفاده از شاخص­های سیمپسون، شانون وینر و معیار غنای گونه­ای با استفاده از شاخص­های مارگالف، منهنیک و معیار یکنواختی به وسیله شاخص­های هیل محاسبه شد. نتایج نشان داد که شاخص­های تنوع گونه­ای در ارتفاع 300-150 متری از سطح دریا بیشتر از ارتفاعات دیگر است، ولی در مجموع شاخص غنای مارگالف در ارتفاع 1800 متری، کمتر از ارتفاعات 1000 متری و 150 تا 300 متری و در خصوص شاخص یکنواختی هیل در ارتفاع 1800 متری از سطح دریا، بیشتر از ارتفاعات 1000 متری و 300-150 متری است. با توجه به نتایج حاصل از این بررسی مشخص گردید که با افزایش ارتفاع از سطح دریا شاخص تنوع گونه­ای کاهش، اما شاخص غنای گونه­ای و شاخص یکنواختی افزایش یافته است. همچنین نتایج نشان داد که بین شاخص­های مربوط به قطر و ارتفاع خشکه­دارها با شاخص­های مربوط به گونه­های گیاهی همبستگی معنی­داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها