بررسی کارآیی اکیپ‌های قطع درختان جنگلی با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها در غرب استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پرند، تهران، ایران.

2 استادیار گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی (ره)- شهرری، تهران، ایران.

چکیده

کارآیی گروه­های اره موتوری در قطع درختان جنگلی در برخی گروه­های بهره­بردار به دلایل مختلف کمتر از حد انتظار است که ضرورت توجه به ارتقای عملکرد این گروه­ها را گوشزد می­کند. نخستین گام برای بهبود عملکرد گروه­های بهره­بردار ارزیابی وضع موجود آنها است. در این پژوهش تعداد 12 گروه در هر یک از گروه­­های قطع دو و سه نفره بهره­بردار (در مجموع 24 گروه) به صورت تصادفی از گروه­های قطع جنگل­های غرب مازندران انتخاب شدند. مشخصه­های تعداد افراد هر گروه (زمان کار پرسنل)، هزینه سیستم، ساعت کار اره موتوری و حجم چوب قطع شده برای سه روزِ کاری هر یک از گروه­های قطع بهره­بردار جمع­آوری ­گردید. نمودارهای تعداد درختان قطع شده، حجم درختان قطع شده، هزینه سیستم، زمان کار پرسنل و زمان کار اره موتوری در گروه­های دو و سه نفره ترسیم گردید. با استفاده از نرم­افزار GAMS، اکیپ­های مختلف بهره­برداری مورد ارزیابی قرار گرفتند. در این بررسی مشخصه­های تعداد اکیپ بهره­بردار، هزینه سیستم و ساعت کار اره موتوری به­عنوان متغیرهای ورودی و مشخصه حجم چوب تولیدی به­عنوان متغیر خروجی تعیین شدند. با روش تحلیل پوششی داده­ها، اکیپ­های دو و سه نفره به تفکیک مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج آزمون تجزیه واریانس نشان داد که با اطمینان 95 درصد اختلاف معنی­دار بین گروه­های مختلف بهره­بردار در اکیپ­های دو و سه نفره وجود ندارد. همچنین نتایج آزمون t مستقل نشان داد که اختلاف معنی­دار بین مقادیر میانگین متغیرها در اکیپ های دو و سه نفره وجود دارد. نتایج تحلیل پوششی داده­ها نشان داد میانگین کارآیی­های مدیریتی، تکنیکی و قیاسی به­ترتیب شامل 9215/0، 8016/0 و 8671/0 می­باشد.

کلیدواژه‌ها