تاثیر افزودن پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در جیره غذایی به عنوان مکمل، بر برخی شاخص‌های رشد کپور معمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد رشته تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 استاد گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

پروبیوتیک­ها مکمل­های غذایی هستند که به­طور موثر و سودمندی بر میزبان تاثیر می­گذارند و تعادل فلور میکروبی روده و همچنین فاکتورهای رشد را بهبود می­بخشند. در این پژوهش تعداد 240 قطعه بچه ماهی کپور (C. carpio) با میانگین وزن اولیه 5/0± 12 گرم در 4 تیمار با 3 تکرار شامل جیره­های حاوی سطوح مختلف پروبیوتیک Lactobacillus acidophilus (تیمار شاهد فاقد پروبیوتیک، تیمار 1 حاوی 5 درصد وزن غذا، تیمار 2 حاوی 7 درصد غذا و تیمار 3 حاوی 9 درصد غذا پروبیوتیک) تحت شرایط کاملا یکسان به مدت 60 روز مورد تغذیه قرار گرفته و تاثیر آن بر فاکتورهای رشد و بقا مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد تیمار 7 درصد وزن غذا لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس باعث افزایش وزن، درصد نرخ رشد ویژه و درصد افزایش وزن در بچه ماهیان کپور معمولی شد و اختلاف معنی­داری با شاهد داشت (05/0P<)، در پایان دوره پرورش، پروبیوتیک به میزان 7 درصد وزن غذا باعث افزایش نرخ بازماندگی شد. طبق نتایج به­دست آمده می­توان غلظت 7 درصد وزن غذا لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس را جهت رشد سریع­تر و بازماندگی بیشتر در بچه ماهیان کپور معمولی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها