مقایسه کمی و کیفی زادآوری بلندمازو (Quercus castaneifolia) در روشنه‌های جنگل قرق شده و قرق نشده خراسان شمالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد رشته اکولوژی جنگل دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران.

2 دانشیار گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران.

3 دانشجوی دکتری رشته اکولوژی جنگل دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران.

چکیده

روشنه‌ها نقش مهمی در استقرار زادآوری و تعیین ترکیب پوشش گیاهی در اکوسیستم‌های جنگلی دارند. بررسی زادآوری درختان بلوط می‌تواند به مدیریت بهتر این توده‌های جنگلی منتهی شود. این پژوهش در جنگل بلوط خراسان شمالی به‌منظور بررسی ویژگی‌های نهال‌های استقراریافته در روشنه‌های جنگلی انجام گرفت. به این منظور تعداد 30 روشنه در منطقه‌ قرق شده و 30 روشنه در منطقه قرق نشده انتخاب شدند. ابتدا مساحت روشنه‌ها ثبت شد و پارامترهای کلی شیب، جهت، ارتفاع، پوشش علفی اندازه‌گیری شد. مشخصات کمی شامل شدت نور، زادآوری، قطر یقه و قطر برابرسینه نهال‌های بلندمازو و مشخصات کیفی شامل تقارن تاج و شاخه­دوانی زادآوری در روشنه‌های مختلف بررسی شد. بین دو منطقه از نظر پارامترهای فوق به‌جز قطر یقه و قطر برابرسینه نهال‌ها اختلاف معنی‌داری وجود داشت. زادآوری در هر دو منطقه در روشنه‌های 500 تا 800 مترمربع نسبت به روشنه‌های دیگر از وضعیت بهتری برخوردار بود. همچنین از نظر خصوصیات کیفی بهترین شرایط در روشنه‌های 500 تا 800 مترمربع مشاهده شد. در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که منطقه قرق شده هم از جهت کمی و هم کیفی در وضعیت مناسب‌تری قرار داشته و زادآوری در منطقه قرق نشده به علت نزدیک‌تر بودن به روستا و تخریب و بهره‌برداری بیشتر از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده است.

کلیدواژه‌ها