مقایسه خواص اکوستیکی چوب توت با برخی گونه‌ها به منظور ساخت ساز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی رشته علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج، ایران. ‏

چکیده

به­منظور بررسی و مقایسه‌ چوب توت نسبت به برخی چوب‌های دیگر، خواص آکوستیکی و موسیقیایی آنها از طریق روش ارتعاش آزاد در تیر دوسر آزاد در صفحات طولی- شعاعی و طولی- مماسی مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 10 عدد از هر یک از گونه‌های توت سفید، افرا پلت، راش، بلوط بلند مازو، صنوبر، کاج جنگلی، گردو و آزاد با ابعاد (مماسی)20× (شعاعی)20× (طولی)360 میلی‌متر عاری از هر گونه عیب و ایراد ظاهری مانند ترک، گره، پوسیدگی و غیره مطابق با استاندارد ISO 3129 فراهم شد. فاکتورهای مدول‌الاستیسیته دینامیک، میرایی ارتعاش، ضریب‌آکوستیک و سرعت صوت در آنها اندازه‌گیری و مورد بررسی و مقایسه با یکدیگر قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن بود که چوب توت از خواص آکوستیکی نامناسب‌تری نسبت به سایر گونه‌های مورد پژوهش در استفاده برای ساخت ادوات موسیقیایی، به ویژه برای ساخت ساز تار دارا می‌باشد. در صورتی که مطابق با معیارهای مورد بررسی چوب گونه‌های کاج ‌جنگلی و افرا پلت بهترین خواص را به­منظور کاربرد در ساخت این ساز دارند. به­طور کلی با توجه به نتایج حاصل می‌توان بیان نمود در صورت چشم‌پوشی از طنین صدای حاصل از چوب توت، گونه‌های دیگر مورد بررسی در این پژوهش از خواص آکوستیکی بسیار مناسب‌تری برای استفاده در ادوات موسیقیایی از جمله تار را دارند.

کلیدواژه‌ها