بررسی خصوصیات فیزیکی و مقاومت به ضربه چندسازه آردچوب-ضایعات ماهی- پلی‌اتیلن سنگین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری صنایع چوب و کاغذ، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

2 دانشجوی دکتری فرآورده‌های چندسازه چوب، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری فرآورده‌های چندسازه چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

چکیده

در این پژوهش، اثر مقدار ماده افزودنی ضایعات آرد ماهی و همچنین مقدار ماده جفت‎کننده (MAPE) بر مقاومت به ضربه فاق‎دار و ویژگی‌های فیزیکی چندسازه‌های چوب‎ پلاستیک مورد بررسی قرار گرفت. آرد چوب برای این منظور در سطح 40 درصد با پلی‌اتیلن سنگین (HDPE) 60 درصد مخلوط شد. آرد ماهی در سه سطح (5، 10 و 15 درصد) نسبت به آرد چوب و جفت‎کننده در سه سطح (0، 2 و 4 درصد) نسبت به پلی‌اتیلن در یک مخلوط‌کن داخلی در دمای 180 درجه سانتی‌گراد و سرعت 60 دور در دقیقه با یکدیگر مخلوط شدند. نمونه‌های آزمودنی استاندارد با استفاده از روش قالب‌گیری تزریقی ساخته شدند. سپس مقاومت به ضربه فاقدار و همچنین خواص فیزیکی شامل جذب آب و واکشیدگی ضخامت پس از 2 و 24 ساعت اندازه‌گیری شد. نتایج حاصله حاکی از این موضوع بود که با افزایش ضایعات آرد ماهی تا 15 درصد بیشترین میزان مقاومت به ضربه و کمترین مقدار جذب آب و واکشیدگی ضخامت به­دست آمد. مقاومت به ضربه با افزایش میزان درصد جفت‎کننده تا 4 درصد افزایش یافته و خواص فیزیکی بهبود یافت.

کلیدواژه‌ها