تعداد مقالات: 218
2. طبقه بندی شایستگی مرتع برای چرای بز با استفاده از GIS

دوره 1، 1 (پیاپی 1 پاییز 1389)، تابستان 1392

سیداکبر جوادی*؛ علی اسدپور؛ حسین ارزانی


3. بررسی اثر پروبیوتیک پروتکسین بر عملکرد رشد و بازماندگی ماهی زینتی اسکار (Astronotus ocellatus)

دوره 1، 1 (پیاپی 1 پاییز 1389)، تابستان 1392

فائقه نوری*؛ فرید فیروز بخش؛ مهدی سلطانی


4. بررسی اثر قرق بر ترکیب و تراکم عناصر رویشی و شرایط خاک در منطقه بافت کرمان

دوره 1، 1 (پیاپی 1 پاییز 1389)، تابستان 1392

علی اسدپور؛ مهران موسی حسنخانی*؛ جواد اسحاقی راد


5. بررسی ارزش رجحانی گونه های گیاهی مرتعی مورد چرای شتر در منطقه حلوان طبس

دوره 1، 1 (پیاپی 1 پاییز 1389)، تابستان 1392

ناصر باغستانی میبدی*؛ محمد زرگران؛ سید اکبر جوادی


6. بررسی تغییرات بافتی کبد، کلیه و آبشش ماهی قزل آلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss) ناشی از حمام با ماده ضدعفونی کننده آکوآجرم

دوره 1، 1 (پیاپی 1 پاییز 1389)، تابستان 1392

مهدی سلطانی؛ سیدفاطمه افضلی*؛ عیسی شریف پور؛ بهروز ابطحی


7. بررسی کمی و کیفی گونه های جنگلکاری شده در جنگلهای ارسباران (مطالعه موردی در منطقه هره سر و کلاله)

دوره 1، 1 (پیاپی 1 پاییز 1389)، تابستان 1392

علی قراچورلو*؛ هادی کیادلیری؛ احمد علیجانپور


8. بازنگری سیستماتیک و گونه شناسی مار ماهیان رنگین نواری (MURAENIDAE) در آبهای ایرانی خلیج فارس و دریای عمان

دوره 1، 1 (پیاپی 1 پاییز 1389)، تابستان 1392

حدیث عباسی قادیکلایی*؛ فریدون عوفی؛ محمد کاظمیان


9. بررسی تاثیر عوامل اکولوژیک بر توسعه آتش سوزی در اکوسیستم های جنگلی (مطالعه موردی: کاکا رضا- لرستان)

دوره 2، 2 (پیاپی 4 تابستان 1390)، تابستان 1392

ساسان بابایی کفاکی؛ عطیه بیرانوند*؛ هادی کیادلیری


10. بررسی رژیم غذایی ماهی شبه شوریده (Pennahia anea) در آب های دریای عمان

دوره 2، 2 (پیاپی 4 تابستان 1390)، تابستان 1392

تورج ولی نسب؛ شیما سادات خادم صدر*؛ مهدی شمسایی


11. بررسی خواص صوتی چوب نوئل با استفاده از آزمون فراصوتی (غیرمخرب)

دوره 2، 2 (پیاپی 4 تابستان 1390)، تابستان 1392

محمد طلایی پور؛ اشکان قدرتی*؛ حبیب ا... خادمی اسلام؛ لویک برانچریو


12. یادگیری مشاهده ای بچه ماهیان آمور (Ctenopharyngodon idella) در رفتار غذایی

دوره 2، 2 (پیاپی 4 تابستان 1390)، تابستان 1392

مهرداد فتح اللهی*


13. کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در برآورد حجم تنه درختان

دوره 2، 2 (پیاپی 4 تابستان 1390)، تابستان 1392

هادی بیاتی*؛ اکبر نجفی


14. بررسی تغییرات برخی از ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک در سه کاربری جنگل، مرتع و کشاورزی مجاور هم

دوره 2، 2 (پیاپی 4 تابستان 1390)، تابستان 1392

زینب جعفریان*؛ سارا شعبان زاده؛ عطااله کاویان؛ مریم شکری


15. جزء جزء سازی خمیر کاغذ OCC و تاثیر اختلاط آن با خمیر کاغذ کرافت بر خواص فیزیکی و مکانیکی کاغذ

دوره 2، 2 (پیاپی 4 تابستان 1390)، تابستان 1392

محمد طلایی پور*؛ رمضان قربانی کردخیلی


16. بررسی ارجحیت غذایی و میزان رشد ماهی آمور (Ctenopharyngodon idella Val) تغذیه شده با 6 گیاه آبزی

دوره 2، 2 (پیاپی 4 تابستان 1390)، تابستان 1392

اکرم السادات حسینی*؛ یوسف فیلی زاده؛ شعبانعلی نظامی


17. بررسی تأثیر روش های اصلاح مرتع بر ویژگی های خاک در مراتع با خاک شور و سنگین (مطالعه موردی هور هندیجان)

دوره 2، 3 (پیاپی 5 پاییز 1390)، تابستان 1392

سید اکبر جوادی*؛ سیدجمال موسویان؛ حسین ارزانی؛ محمد جعفری؛ سیده مریم موسویان


18. بررسی تغییرات کاربری اراضی و اثر عوامل فیزیوگرافیک در توزیع تغییرات با استفاده از سنجش از دور و GIS

دوره 2، 3 (پیاپی 5 پاییز 1390)، تابستان 1392

ساسان بابایی کفاکی؛ حمیده آلیانی؛ یونس نوراللهی*


21. مقایسه روش های TOPSIS فازی و AHP فازی برای انتخاب و کاشت گونه های گیاهی بومی (مطالعه موردی: منطقه معدنی مس سرچشمه)

دوره 2، 3 (پیاپی 5 پاییز 1390)، تابستان 1392

هادی کیادلیری؛ ایرج علوی*؛ افشین اکبری؛ محمد عطایی


22. بررسی ساختار جمعیت کیلکای چشم درشت Clupeonella grimmi Kessler, 1877 در سواحل استان مازندران

دوره 2، 3 (پیاپی 5 پاییز 1390)، تابستان 1392

مهرداد علی اصغری؛ شایان قبادی؛ الهه خدابخش*


23. تأثیر تیمار آنزیمی بر جوهرزدایی کاغذ مجله پوشش دار باطله در محیط خنثی

دوره 2، 3 (پیاپی 5 پاییز 1390)، تابستان 1392

محمد طلایی پور*؛ نادر مایلی


24. تعیین اندازه واحد دامی و برآورد نیاز روزانه گوسفند نژاد هرکی در مراتع استان آذربایجان غربی

دوره 2، 3 (پیاپی 5 پاییز 1390)، تابستان 1392

حسین ارزانی؛ اسماعیل صبری*؛ سید اکبر جوادی؛ جواد معتمدی (ترکان)


25. موانع پذیرش پروژه مدیریت چرا از دیدگاه کارشناسان منابع طبیعی (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی مازندران)

دوره 2، 4 (پیاپی 6 زمستان 1390)، تابستان 1392

جلال محمودی*؛ قدرت اله حیدری؛ سید عبدالصمد میربزرگی