کلیدواژه‌ها = تراکتور کشاورزی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه کارایی شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون در پیش‌بینی زمان چوبکشی اسکیدر چرخ زنجیری زتور و تراکتور کشاورزی

دوره 11، 1 (پیاپی 33 بهار و تابستان 1399)، بهار و تابستان 1399، صفحه 46-60

نجیبه گیلانی پور*؛ اکبر نجفی؛ حمید آریا