نویسنده = میثم مهدی نیا
بررسی خصوصیات فیزیکی و مقاومت به ضربه چندسازه آردچوب-ضایعات ماهی- پلی‌اتیلن سنگین

دوره 6، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 39-54

علی کاظمی تبریزی؛ مصطفی سفیدروح؛ میثم مهدی نیا


بررسی تاثیر کاربرد پسماندهای لیگنوسلولزی (سبوس و ساقه برنج) بر ویژگی‎های فرآورده چندسازه "چوب-سیمان"

دوره 4، شماره 3، آذر 1392، صفحه 35-46

میثم مهدی‎ نیا؛ مینا احمدی؛ آرش فرج پور؛ اصغر تابعی؛ سعید کامرانی