تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده (JRNR) - نقشه سایت