تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده (JRNR) - اصول اخلاقی انتشار مقاله