تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده (JRNR) - فرایند پذیرش مقالات