تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده (JRNR) - واژه نامه اختصاصی