تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده (JRNR) - اهداف و چشم انداز