تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده (JRNR) - ورود کاربران